Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» Офіційний сайт

Документи: Документи міжнародного відділу

Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства

I. Загальні положення

1.1. Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на 2019 рік (далі – Положення) розроблено згідно з «Правилами прийому до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у 2019 році», відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 р. №1272 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 р. № 1541», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.01.2016 р. за № 8/28138 зі змінами згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 11.08.2017 р. №1167 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.09.2017 р. за № 1097/30965. 1.2. Підготовка іноземців та осіб без громадянства (далі – іноземці) здійснюється згідно із Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року №136 "Про навчання іноземних громадян в Україні", від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272 зі змінами згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 11.08.2017 р. №1167 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України»). 1.3. Прийом іноземців здійснюється без обмежень ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

1.4. Дія цього Положення не поширюється на іноземців, які постійно проживають на Україні на законних підставах, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. 1.5. Іноземці можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність. Прийом іноземців до вищих навчальних закладів на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців. Квота для іноземців – визначена частина обсягу місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа: - іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України; - - закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця. 1.6. Навчання в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (далі – НУК) ведеться українською, російською та англійською мовами. 1.7. У разі, якщо іноземці, які навчатимуться в НУК на підставах, зазначених у п.1.5. цього Положення, потребують мовної підготовки для здобуття певного ступеня вищої освіти, навчання в аспірантурі, докторантурі, отримання післядипломної освіти, вони проходять навчання на відділенні довузівської підготовки іноземних громадян Навчально-наукового центру міжнародного співробітництва (далі – ННЦМС) НУК. Рішення про таку підготовку виносить відбіркова комісія ННЦМС, за умови наявності у іноземців і осіб без громадянства повної загальної середньої освіти, отриманої за кордоном. Порядок роботи відбіркової комісії ННЦМС встановлюється Приймальною комісією НУК. Навчання іноземців на відділенні довузівської підготовки іноземних громадян ННЦМС НУК здійснюється за денною формою згідно з навчальними програмами, розробленими ННЦМС НУК. Після успішного закінчення відділення довузівської підготовки іноземних громадян ННЦМС НУК іноземець отримує свідоцтво за державним зразком. 1.8. Навчання іноземців в НУК здійснюється за очною (денною) та заочною формами навчання.

1.9. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення іноземців здійснюється в порядку, як для громадян України, на підставі наказу НУК. 1.10. Нормативний зміст та термін навчання за всіма ступенями освіти визначається стандартами вищої освіти України, Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році., затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1096 від 11.10.2019 р., Правилами прийому до НУК у 2019 р.

ІІ. Порядок видачі та реєстрації запрошень на навчання для іноземців та осіб без громадянства.

2.1. Запрошення видаються НУК, який надає освітні послуги іноземцям на підставі ліцензії на провадження освітньої діяльності. Запрошення видаються іноземцям, щодо яких НУК надається згода на прийом для здобуття відповідного ступеня вищої, післядипломної освіти (підвищення кваліфікації, стажування), навчання в аспірантурі, докторантурі, на підготовчому відділенні ННЦМС НУК, навчання за програмами академічної мобільності або з вивчення державної мови та/або мови навчання. НУК видає запрошення на навчання: - іноземцям, які запрошуються на навчання за програмами тривалістю 90 днів і більше, відповідно до зразка, затвердженого підпунктом 3 пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536; - іноземцям, які запрошуються на навчання за короткостроковими програмами тривалістю до 90 днів, а також іноземцям - студентам заочної форми навчання для участі у настановчих/ заліково-екзаменаційних сесіях – на бланку навчального закладу. Для прийняття рішення щодо надання згоди на прийом іноземця на навчання відбіркова комісія ННЦМС НУК здійснює оцінку відповідності такого іноземця умовам прийому на навчання на підставі поданих ним у паперовому або електронному вигляді копій таких документів, зокрема: 1) паспортного документа іноземця; 2) документа про здобутий рівень освіти з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки; 3) письмової згоди на обробку персональних даних.

Відбіркова комісія ННЦМС НУК визначає необхідність перекладу документів українською мовою, а також проведення співбесіди, за можливості в режимі он-лайн. 2.2. Вивчення відповідності документів іноземця встановленим вимогам щодо прийому на навчання за обраною ним освітньою (освітньо-професійною чи освітньо-науковою) програмою здійснюється відбірковою комісією ННЦМС НУК, порядок роботи якої встановлюється Приймальною комісією, яка надає рекомендації щодо запрошення іноземця на навчання. 2.3. Висновки приймальної комісії оформлюються протоколом, який зберігається у НУК протягом усього періоду навчання іноземного громадянина (у разі його вступу на навчання). 2.4. Протокол відбіркової комісії ННЦМС НУК за результатами розгляду документів та співбесіди з іноземним вступником має містити таку інформацію: 1) ім’я та прізвище; 2) країна його постійного проживання; 3) серія та номер паспортного документа іноземця або іншого документа, що посвідчує його особу; 4) рівень освіти (академічні права щодо продовження освіти); 5) середній бал успішності за наданим документом про попередню освіту; 6) результати співбесіди (у разі її проведення); 7) необхідність мовної підготовки до основного навчання; 8) висновок відбіркової комісії ННЦМС НУК щодо відповідності вступника-іноземця умовам прийому на навчання. 2.5. Позитивний висновок відбіркової комісії ННЦМС НУК є підставою для повідомлення іноземця про згоду НУК щодо прийняття його на навчання (на мовну підготовку, стажування) за обраною ним освітньою (освітньопрофесійною чи освітньо-науковою) програмою та видачі йому запрошення відповідно до встановленого порядку. 2.6. Реєстрація оформлених НУК запрошень здійснюється уповноваженим державним підприємством в електронному журналі. 2.7. Для присвоєння запрошенню номера в електронному журналі ННЦМС НУК подає уповноваженому державному підприємству заповнене запрошення в електронній формі разом з електронною копією протоколу відбіркової комісії ННЦМС НУК та копіями документів, зазначених у пункті 2.1. Положення.

2.8. Уповноважене державне підприємство протягом п’яти робочих днів з дати отримання від НУК заповненого в електронному вигляді запрошення перевіряє подані відомості, присвоює запрошенню реєстраційний номер в електронному журналі та направляє електронну версію зареєстрованого запрошення НУК для подальшого роздрукування на бланку запрошення. 2.9. У реєстрації поданого НУК запрошення в електронному журналі може бути відмовлено, якщо запрошення було видано іншим навчальним закладом та зареєстровано в електронному журналі. ННЦМС НУК направляє оригінал зареєстрованого в електронному журналі запрошення іноземцю або уповноваженій ним особі для оформлення в’їзду іноземця в Україну з метою навчання. 2.10. Запрошення заповнюються українською та англійською мовами друкованим способом. 2.11. Запрошення діє не більше шести місяців з дати його видачі. Строк дії запрошення встановлюється НУК з урахуванням Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, затверджених МОН, а також тривалості відповідних освітньо-професійних, освітньо-наукових, наукових програм, навчальних програм академічної мобільності, програм з вивчення державної мови або мови навчання, стажування. 2.12. ННЦМС НУК забезпечує своєчасне інформування відповідного органу охорони державного кордону щодо деталей прибуття запрошеного ним іноземця в Україну (дати прибуття, номера рейсу транспортного засобу тощо), а також надає відомості про особу, уповноважену на зустріч іноземця та його супроводження від пункту пропуску через державний кордон України до НУК, з обов’язковим зазначенням її прізвища, імені та по батькові, паспортних даних та даних оперативного контактного зв’язку.

ІІІ. Порядок прийому заяв і документів іноземних вступників.

3.1. Іноземці та особи без громадянства, що вступають на навчання до НУК за акредитованими освітніми програмами, мають звернутися до ННЦМС НУК, який разом із відбірковою комісією здійснює перевірку, прийом заяв і документів та організацію вступних випробувань. 3.2. Документ (оригінал) про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ іноземця до НУК, має бути засвідчений у країні його видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, проходить процедуру

визнання в Україні відповідно до законодавства, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. 3.3. Особи, які вступають на відділення довузівської підготовки іноземних громадян, подають такі документи: 1) заяву; 2) документ (оригінал та його копію) про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ; 3) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності); 4) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства; 5) дійсний поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України; 6) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм. Додатково за вимогами відбіркової комісії ННЦМС НУК мають бути надані наступні документи: 7) копія документа про народження; 8) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець. Документи, зазначені у підпунктах 2–4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним (консульським) засвідченням перекладу. 3.4. Іноземці та особи без громадянства, які отримали повну загальну середню освіту в закордонній країні та вступають на навчання за ступенем освіти «Молодший бакалавр» та «Бакалавр» (освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»), подають до відбіркової комісії ННЦМС НУК такі документи: 1) заяву; 2) документ (оригінал та його копію) про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ; 3) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності); 4) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

5) дійсний поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України; 6) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм; 7) копію посвідчення закордонного українця (за наявності). Додатково за вимогами відбіркової комісії ННЦМС НУК мають бути надані наступні документи: 8) копія документа про народження; 9) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець; 10) свідоцтво про мовну підготовку (вимога не поширюється на іноземців, які вступають на англомовні спеціальності); Документи, зазначені у підпунктах 2–4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним (консульським) засвідченням перекладу. 3.5. Іноземці та особи без громадянства, які отримали повну загальну середню освіту в Україні та вступають на навчання за ступенем освіти «Молодший бакалавр» та «Бакалавр» (освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»), подають до відбіркової комісії ННЦМС НУК такі документи: 1) заяву; 2) документ (оригінал та його копію) про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ; 3) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ; 4) сертифікат (оригінал та його копію) зовнішнього незалежного оцінювання; 5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства; 6) дійсний поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України; 7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм; 8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності). Додатково за вимогами відбіркової комісії ННЦМС НУК мають бути надані наступні документи: 9) копія документа про народження;

10) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець; Документ, зазначений у підпункті 5 цього пункту, має бути перекладений українською мовою з нотаріальним (консульським) засвідченням перекладу. 3.6. Іноземці та особи без громадянства, які отримали базову вищу або повну вищу освіту в закордонній країні та вступають на навчання за ступенем освіти «Магістр» до НУК, подають до відбіркової комісії ННЦМС НУК такі документи: 1) заяву; 2) документ (оригінал та його копію) про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ; 3) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності); 4) оригінал та копія документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем вищої освіти, отримані кредити/тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін; 5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства; 6) дійсний поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України; 7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм; 8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності). Додатково за вимогами відбіркової комісії ННЦМС НУК мають бути надані наступні документи: 9) копія документа про народження; 10) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець; 11) свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців (вимога не поширюється на іноземців, щодо яких відбіркова комісія зробила висновок про достатній рівень володіння українською або російською мовою). Документи, зазначені у підпунктах 2–5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним (консульським) засвідченням перекладу. 3.7. Іноземці та особи без громадянства, які отримали базову вищу або повну вищу освіту в Україні та вступають на навчання за ступенем освіти

«Магістр» до НУК, подають до відбіркової комісії ННЦМС НУК документи згідно п.3.5. цього положення. До переліку документів п.3.5. додається свідоцтво про визнання документа, видане Міністерством освіти і науки України, на базі якого іноземець вступав на ступінь освіти «Бакалавр». 3.8. Іноземці, які вступають до аспірантури, подають до відбіркової комісії НУК такі документи: 1) заяву; 2) документ (оригінал та його копію) про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ; 3) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності); 4) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства; 5) дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою; 6) дійсний поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України; 7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм; 8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності). Додатково за вимогами відбіркової комісії ННЦМС НУК мають бути надані наступні документи: 9) копія документа про народження; 10) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець; 11) свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців (вимога не поширюється на іноземців, щодо яких відбіркова комісія зробила висновок про достатній рівень володіння українською або російською мовою) Документи, зазначені у підпунктах 2–4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним (консульським) засвідченням перекладу.

3.9. Для переведення іноземних студентів до НУК з інших навчальних закладів, а також з однієї форми навчання на іншу або спеціальності на іншу у межах університету подаються такі документи: 1) заява; 2) подання встановленого зразка (заповнюється під час подачі документів); 3) письмова згода ректора вищого навчального закладу, в якому навчається заявник, з печаткою вищого навчального закладу (для іноземних студентів НУК достатньо письмової згоди декана факультету/інституту, де навчається студент); 4) академічна довідка або залікова книжка – оригінал (у разі переведення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка); 5) копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства; 6) дійсний поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України; 7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм; 8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності). Додатково за вимогами відбіркової комісії ННЦМС НУК мають бути надані наступні документи: 9) копія документа про народження; 10) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець; 11) свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців (вимога не поширюється на іноземців, щодо яких відбіркова комісія зробила висновок про достатній рівень володіння українською або російською мовою). 3.10. Іноземці та особи без громадянства, які поновлюються на навчання до НУК, подають такі документи: 1) заява; 2) подання встановленого зразка (заповнюється під час подачі документів); 3) академічна довідка – оригінал (у разі поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка); 4) витяг з наказу про відрахування;

5) документ (оригінал та його копію) про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого раніше здійснювався вступ до вищого навчального закладу; 6) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснювався вступ (за наявності); 7) копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства; 8) дійсний поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України; 9) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм; 10) копію посвідчення закордонного українця (за наявності). Додатково за вимогами відбіркової комісії ННЦМС НУК мають бути надані наступні документи: 11) копія документа про народження; 12) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець; 13) свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців (вимога не поширюється на іноземців, щодо яких відбіркова комісія зробила висновок про достатній рівень володіння українською або російською мовою). 3.11 Іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність. 3.12 Всі документи, зазначені в цьому розділі, зберігаються в особовій справі вступників/студентів.

ІV. Вимоги до рівня освіти вступників

4.1. На навчання для здобуття ступеня освіти «Молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст») приймаються іноземці та особи без громадянства з повною загальною середньою освітою. 4.2. На навчання для здобуття ступеня освіти «Бакалавр» приймаються іноземці та особи без громадянства з повною загальною середньою освітою з нормативним терміном навчання та на основі ступеня «Молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст») за скороченим терміном навчання.

4.3. На навчання для здобуття ступеня освіти «Магістр» приймаються іноземці та особи без громадянства, які мають ступінь освіти «Бакалавр» або освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст». 4.4. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються іноземці та особи без громадянства, які здобули ступінь освіти «Магістр» або освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст». Іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають намір поступити до аспірантури на основі іноземного документа про попередню освіту, але не володіють українською, російською або англійською мовами, мають пройти мовну підготовку на відділенні довузівської підготовки іноземних громадян ННЦМС НУК. 4.5. Прийом на навчання на перший курс з нормативним і скороченим терміном навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за акредитованими спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на старші (другий та наступні) курси з нормативним терміном навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за акредитованими спеціальностями відповідно до Переліку спеціальностей, за якими здійснювався набір на перший курс. 4.6. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова здійснює прийом іноземних студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Закону України про вищу освіту та Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України №245 від 15 липня 1996 року. Поновлення до складу іноземних студентів на всі форми навчання дозволяється, як правило, у період сесії, а також літніх і зимових канікул. Поновлення іноземних студентів, яким надавалася академічна відпустка, відбувається на загальних засадах, за умови обов’язкового перетину ними кордону України. Переведення іноземних студентів з вищих навчальних закладів України до НУК здійснюється за згодою ректорів обох навчальних закладів, а в межах університету – за згодою деканів (директорів). Документи на поновлення і переведення студентів на навчання на 1 курсі ступеня освіти «Бакалавр» не приймаються.

4.7. Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними закладами інших держав, протягом першого семестру проходять процедуру визнання в Міністерстві освіти і науки Україні відповідно до законодавства, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Ця вимога не поширюється на документи іноземців, які навчаються за програмами академічної мобільності та стажування, за якими не передбачено присвоєння відповідних кваліфікацій/наукових ступенів. За результатами процедури визнання НУК приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або щодо відрахування іноземця. У разі встановлення неавтентичності наданого документа про здобутий освітній рівень НУК відраховує такого іноземця.

V. Фінансування підготовки іноземних фахівців

5.1. Оплата освітніх послуг, що надаються навчальними закладами іноземцям, здійснюється за договорами (контрактами) за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність. 5.2. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання в межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України на підставі направлень Міністерства освіти і науки України. 5.3. Вартість навчання іноземних громадян та осіб без громадянства, які на законних підставах беруть участь у конкурсному відборі на зарахування до числа студентів та аспірантів НУК, не може бути нижчою, ніж для українських громадян, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, та встановлюється відповідним наказом. 5.4. Вартість навчання іноземних громадян та осіб без громадянства, які прибули на навчання до НУК з країн ближнього зарубіжжя (Додаток), відповідно закону «Про вищу освіту», встановлюється окремим наказом.

VI. Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

6.1. Прийом заяв і документів іноземних громадян, що надходять згідно виділених вищому навчальному закладу квот на навчання за освітньокваліфікаційним рівнем/ступенем молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра і магістра на всі відповідні підрозділи університету здійснюється відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році з 10 липня 2019 року до 22 жовтня 2019 року. Зарахування здійснюється до 01 листопада 2019 року на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). 6.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників-іноземців на основі повної загальної середньої освіти, для вступу на навчання для здобуття ступеня освіти «Молодший бакалавр» (ОКР «Молодший спеціаліст»), «Бакалавр», проводиться в такі терміни:

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 року 10 липня 2019 року Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити випробування 22 жовтня 2019 року 22 жовтня 2019 року Терміни проведення вступних випробувань 13 липня – 26 жовтня 2019 року 13 липня – 26 жовтня 2019 року Терміни зарахування вступників 16 липня – 01 листопада 2019 року 16 липня – 01 листопада 2019 року

6.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить НУК, конкурсний відбір та зарахування на навчання іноземців на основі базової та повної вищої освіти, яку вони отримали в навчальних закладах України та за її межами (мають свідоцтво про мовну підготовку), для отримання ступеня освіти «Магістр» проводиться в такі терміни:

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 року 29 січня 2019 року, 10 липня 2019 року Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити вступні випробування 22 жовтня 2019 року 22 лютого 2019 року, 22 жовтня 2019 року

Терміни проведення вступних випробувань

13 липня – 26 жовтня 2019 року

31 січня – 26 лютого 2019 року 13 липня – 26 жовтня 2017 року

Терміни зарахування вступників

16 липня – 01 листопада 2019 року

16 липня – 01 листопада 2019 року

6.4. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які проходять процедуру переведення або поновлення на ступінь освіти «Бакалавр», подають необхідні документи, ліквідують академічну заборгованість, якщо така є, а також зараховуються, як правило, у період сесії, літніх і зимових канікул. 6.5. Іноземні громадяни і особи без громадянства, які вступають до аспірантури, подають необхідні документи, складають вступні випробування та зараховуються упродовж року. 6.6. Прийом документів на відділення довузівської підготовки іноземних громадян здійснюється протягом року. 6.7. Навчання за програмами академічної мобільності здійснюється протягом року.

VII. Організація та проведення вступних випробувань.

7.1. Випускники підготовчого відділення для іноземних громадян ННЦМС НУК зараховуються на обраний факультет за результатами співбесіди. Випробування проводяться відбірковою комісією ННЦМС НУК у кілька сесій за розкладом, який затверджується й оприлюднюється Приймальною комісією. Посольства та консульства іноземних країн можуть звернутися до НУК із клопотанням про надання можливості присутності своїх співробітників на засіданнях відбіркової комісії ННЦМС НУК. Установи, яким таке право надано, можуть направляти на засідання відбіркової комісії ННЦМС НУК своїх представників. Відбіркова комісія ННЦМС НУК створює належні умови для присутності іноземних спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам відбіркової комісії ННЦМС НУК. 7.2. Для прийому на навчання до НУК іноземних громадян та осіб без громадянства за ступенем «Молодший бакалавр» (ОКР «Молодший спеціаліст») та «Бакалавр» проводяться вступні випробування, що представляють собою перевірку рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів) та мови навчання, за результатами яких приймається протокольне рішення стосовно рекомендації/не рекомендації вступників до зарахування. При вступі на 1 курс ступеня освіти «Молодший бакалавр» (ОКР «Молодший спеціаліст») та «Бакалавр» іноземні громадяни проходять вступні випробування з: - української (російської) чи англійської мови; - профільної дисципліни, яку визначено правилами прийому в залежності від обраного факультету(інституту) та спеціальності. Для іноземців, які отримали повну загальну середню освіту в Україні та успішно пройшли зовнішнє незалежне оцінювання 2016, 2017 або 2019 років, результати проходження ЗНО за конкурсними предметами зараховуються як успішне складання співбесіди з балами, вказаними в сертифікаті ЗНО. З метою забезпечення співставності результатів вступних випробувань вступників-іноземців з результатами випробувань вступників з українським громадянством, оцінка їх знань з конкурсних предметів під час випробувань здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. Середні бали базових освітніх документів вступників-іноземців також приводяться до співставного значення за 200-бальною шкалою. Рейтинговий бал вступників визначається з врахуванням визначених Правилами прийому коефіцієнтів вагомості. 7.3. Для прийому на навчання до НУК іноземних громадян та осіб без громадянства за ступенем «Магістр» проводяться вступні випробування за відповідними програмами фахових вступних випробувань та іноземної мови, що передбачені для вступників з українським громадянством, за результатами яких приймається протокольне рішення стосовно рекомендації/не рекомендації вступників до зарахування. 7.4. При прийомі до аспірантури іноземні громадяни складають письмово у тестовій формі наступні вступні випробування: - додаткове вступне випробування зі спеціальності; - випробування зі спеціальності, на яку вступають;

- випробування з філософії; - випробування з української, російської або англійської мови як іноземної. Випробування проводяться за програмами, які передбачені для вступників з українським громадянством при вступі на навчання для здобуття освітньонаукового ступеня «доктор філософії». Оцінка всіх вступних випробувань, окрім додаткового, проводиться за п’ятибальною шкалою. Додаткове вступне випробування оцінюється за рівнями «складено» або «не складено». Критерії оцінювання вступних випробувань відповідають «Правилам прийому до аспірантури та докторантури Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на 2019 рік». 7.5. Терміни проведення вступних випробувань визначаються наказом на склад відбіркової комісії ННЦМС НУК та на засіданнях приймальної комісії за фактом звернення іноземних громадян та осіб без громадянства щодо вступу до НУК. 7.6. В якості програм вступних випробувань використовуються відповідні програми вступних екзаменів, фахових вступних випробувань за ступенями, освітньо-кваліфікаційними рівнями та згідно підстав для здобуття освіти. 7.7 Мінімально необхідне для вступу значення балів із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться співбесіда складає – 100 за 200 бальною шкалою.

VIII. Організація та проведення конкурсу.

8.1. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова здійснює набір іноземних громадян і осіб без громадянства в межах ліцензованого обсягу на навчання за ступенями освіти «Молодший бакалавр», «Бакалавр» і «Магістр», освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст», а також до аспірантури. 8.2. У випадку, коли іноземні громадяни та особи без громадянства вступають до НУК у терміни, визначені Правилами прийому для вступників з українським громадянством, вони на рівних умовах приймають участь у вступних випробуваннях, конкурсному відборі, зарахуванні на ліцензовані місця поточного року прийому на навчання. У випадку, коли іноземні громадяни та особи без громадянства вступають до НУК у терміни, пізніше визначених Правилами прийому для вступників з українським громадянством, вони приймають участь у вступних випробуваннях, конкурсному відборі, зарахуванні на вакантні місця в межах ліцензованих обсягів прийому на навчання. 8.3. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до НУК користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 8.4. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України. 8.5. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах із вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до НУК за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому для вступу на ступінь освіти «Бакалавр», у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств або дипломатичних установ України за кордоном.

IХ. Зарахування та навчання іноземних громадян

9.1. Іноземці зараховуються до НУК: - двічі на рік на початку академічних семестрів для здобуття певного ступеня вищої освіти за акредитованими освітніми програмами за результатами поданих згідно пункту 3 цього Положення документів та вступних випробувань, що проводяться відбірковою комісією ННЦМС НУК з визначених дисциплін та мови навчання; - упродовж першого семестру для навчання на підготовчому відділенні на підставі рішення приймальної комісії за результатами вивчення нею поданих відповідних документів; - для навчання в аспірантурі – відповідно до Положення про підготовку наукового-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309.

9.2. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються на навчання за ступенями освіти «Молодший бакалавр», «Бакалавр» і «Магістр» і освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» за умови оплати ними вартості навчання і на підставах укладеного з університетом договору. Зарахування здійснюється наказом ректора університету на підставі рекомендації відбіркової комісії ННЦМС НУК та рішення Приймальної комісії НУК. 9.3. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються на навчання до аспірантури за результатами конкурсу, який проводиться серед іноземців. 9.4. Іноземні громадяни, яким надається державна стипендія згідно з міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями, зараховуються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення відповідно до Правил прийому до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у 2019 році. 9.5. Наказ про зарахування іноземця на навчання за ступенями освіти «Молодший бакалавр», «Бакалавр» і «Магістр» і освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст», а також до аспірантури, виданий на підставі рішення приймальної комісії, заноситься в електронній формі до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 9.6. Наказ про зарахування (відрахування) іноземця на(з) відділення довузівської підготовки іноземних громадян ННЦМС НУК в електронній формі має бути занесений до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 9.7. Зарахованим на навчання за очною (денною) формою навчання іноземцям видається студентський квиток державного зразка. Студентам заочної форми навчання видається посвідчення студента НУК. Всім видається залікова книжка встановленого законодавством зразка. Аспірантам видається посвідчення аспіранта НУК. 9.8 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, забезпечує своєчасне подання документів до територіальних органів чи підрозділів Державної міграційної служби України для оформлення зарахованим на денну форму навчання іноземцям в установленому законодавством порядку посвідок на тимчасове проживання на період навчання. Періоди навчання іноземних студентів визначаються окремим наказом університету відповідно до тривалості освітніх (наукових) програм тафвключають в себе також строк, необхідний для вступу на наступний рівень освіти та (або) здійснення офіційного засвідчення отриманих після завершення навчання документів. 9.9. Про іноземців, яких відраховано з навчального закладу відповідно до пунктів 2 - 6 частини першої статті 46 Закону України «Про вищу освіту», а також про іноземців, які без поважних причин припинили навчання або зникли з місця проживання, університет, протягом 7 днів зобов’язаний повідомити територіальний орган чи підрозділ Державної міграційної служби України за місцем проживання іноземця.

Х. Кінцеві положення

10.1. Положення щодо прийому іноземців та осіб без громадянства на навчання до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова підлягає щорічному перегляду та затвердженню на засіданні Приймальної комісії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова після затвердження Правил прийому до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. 10.2. Усі питання, пов’язані з уточненням, вилученням, додаванням окремих параграфів та розділів Положення, вирішуються Приймальною комісією за узгодженням з проректором з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності не пізніше, ніж за місяць до початку вступної кампанії. 10.3. Перегляд окремих пунктів, розділів цього Положення не може здійснюватися у період проведення вступної кампанії, крім випадків, які виникають у зв’язку зі міною законодавчої та нормативно-правової бази, форсмажорних обставин.

Розробник:

Керівник ННЦМС М.С. Михайлов

 

Додаток

Країни ближнього зарубіжжя Країни з якими Україна має сумісний кордон або тісно взаємодіє у своєму розвитку:

№ Назва країни 1 Азербайджан 2 Арменія 3 Білорусь 4 Грузія 5 Казахстан 6 Киргизстан 7 Молдова 8 Росія 9 Таджикистан 10 Туркменістан 11 Узбекистан

Критерії оцінювання результатів складання вступного випробування для вступниківіноземних громадян СО “Магістр”

Критерії оцінювання результатів складання додаткового вступного випробування для вступників ОР “Магістр” спеціальності 081 “Право”, які здобули або здобувають в 2019 році ступінь бакалавра (магістра чи ОКР спеціаліста) за іншою спеціальністю

Додаткове вступне випробування носить кваліфікаційний характер та у підсумку оцінюється за двобальною шкалою: “склав/не склав”.

Додаткове вступне випробування є письмовим іспитом, що проводиться у формі тесту. Для складання додаткового вступного випробування вступник розв’язує тестові завдання, які сформульовані в зашиті тестових завдань, який вступнику надається атестаційною комісією. Загальна кількість тестових завдань в зошиті становить 100 завдань. Тривалість виконання тестових завдань становить 90 хвилин. Окремий час для підготовки до відповіді на тестові завдання не надається. Позитивному результату “склав” відповідає не менше ніж 60 правильних відповідей на усі тестові завдання, що становить 60% завдань тесту. До екзаменаційної відомості вноситься оцінка 0 (нуль), якщо абітурієнт отримав результат, що відповідає значенню “не склав”, або оцінка 1 (один), якщо абітурієнт отримав результат, що відповідає значенню “склав”. В тестовому завданні міститься 4 (чотири) варіанти відповідей, однак лише 1 (один) є правильним. Варіант відповіді, яка на думку абітурієнта є правильною, відмічається позначкою “V” або “+” на аркуші відповідей у відповідному пустому вікні, що відповідає послідовності розміщення варіантів відповіді на тестове завдання, та розміщене під номером тестового завдання. Аркуш відповідей є останньою сторінкою зошиту тестових завдань. Робити на аркуші відповідей зайві позначки, тобто будь-які позначки, крім знаків “V” або “+”, заборонено. Наявність інших позначок, крім знаків “V” або “+”, у відповідному вікні для проставляння відміток, що позначають обраний варіант відповіді зараховується як неправильна відповідь на тестове завдання загалом.

Якщо абітурієнт на аркуші відповідей обирає декілька варіантів відповідей, то відповідне тестове завдання оцінюється оцінкою 0 (нуль). У такому випадку вважається, що абітурієнт дав неправильну відповідь. Під час вирішення тестових завдань вступнику забороняється користуватись будьякими джерелами інформації (навчальна та наукова література, друковані тексти нормативних актів на паперових носіях, електронні пристрої з інформацією тощо). В разі виявлення членом атестаційної комісії факту використання вступником під час розв’язання тестових завдань з будь-якою метою будь-якого (паперового носія чи електронного пристрою), які, на думку члена атестаційної комісії, можуть містити інформацію необхідну для розв’язання тестового завдання, такий факт фіксується актом про порушення порядку складання вступного випробування, що підписується присутніми в аудиторії членами атестаційної комісії (достатньо двох), а результати розв’язання тестового завдання незалежно від їх правильності оцінюються оцінкою 0 (нуль). При цьому, вилучення помічених членом атестаційної комісії паперового носія інформації чи електронного пристрою, як і перевірка змісту інформації на такому носії інформації, не проводиться.Статус: 
Тимчасове

Статус

Тимчасове


Повернення до списку