Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» Офіційний сайт

9. Повноваження органів управління НУК ім. адм. Макарова

9.2. Вчена рада НУК ім. адм. Макарова є колегіальним органом управління НУК ім. адм. Макарова, який утворюється терміном на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора НУК ім. адм. Макарова протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

9.3. Вчена рада НУК ім. адм. Макарова: визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності НУК ім. адм. Макарова; розробляє і подає Конференції трудового колективу НУК ім. адм. Макарова проект Статуту НУК ім. адм. Макарова, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього; ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт НУК ім. адм. Макарова; визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах; ухвалює за поданням ректора НУК ім. адм. Макарова рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів; обирає таємним голосуванням за конкурсом на посади: директорів інститутів, технікумів та коледжів, деканів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки; затверджує освітні програми і навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності; ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях; затверджує Правила прийому до НУК ім. адм. Макарова; ухвалює рішення присвоєння почесних звань НУК ім. адм. Макарова; ухвалює рішення призначення іменних стипендій; затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, Положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів; ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності; оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів; присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України; заслуховує звіти проректорів та інших керівників структурних підрозділів НУК ім. адм. Макарова про результати діяльності за рік або інший термін; приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних й інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання; має право вносити подання про відкликання ректора НУК ім. адм. Макарова з підстав, передбачених законодавством, Статутом НУК ім. адм. Макарова, контрактом, що розглядається Конференцією трудового колективу НУК ім. адм. Макарова; розглядає інші питання діяльності НУК ім. адм. Макарова відповідно до його Статуту.

9.4. Вчену раду НУК ім. адм. Макарова очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради НУК ім. адм. Макарова, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на термін діяльності Вченої ради. До складу вченої ради НУК ім. адм. Макарова входять за посадами: ректор, проректори, декани факультетів, директори інститутів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників НУК ім. адм. Макарова, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників НУК ім. адм. Макарова і які працюють у ньому на постійній основі; виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування НУК ім. адм. Макарова відповідно до квот, визначених цим Статутом.

9.5. Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу.

9.6. За рішенням Вченої ради НУК ім. адм. Макарова до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники НУК ім. адм. Макарова і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

9.7. Виборні представники з числа працівників НУК ім. адм. Макарова обираються Конференцією трудового колективу НУК ім. адм. Макарова за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

9.8. Рішення Вченої ради НУК ім. адм. Макарова вводяться в дію наказами ректора НУК ім. адм. Макарова.

9.9. У НУК ім. адм. Макарова діють вчені ради факультетів/інститутів, повноваження яких визначаються Вченою радою НУК ім. адм. Макарова відповідно до Статуту.

9.10. Вчена рада НУК ім. адм. Макарова може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів/інститутів. Склад вчених рад факультетів/інститутів формується на засадах, визначених п. п.

7.4.-7.6. Статуту.

НАГЛЯДОВА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ

9.11. В Університеті утворюється Наглядова рада для здійснення нагляду за управлінням майном Університету, додержанням мети його створення. Персональний склад Наглядової ради затверджується Міністерством освіти і науки України.

9.12. Наглядова рада сприяє розв’язанню перспективних завдань розвитку університету, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії вищого навчального закладу з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності вищого навчального закладу, здійснює громадський контроль за його діяльністю тощо.

9.13. Члени Наглядової ради мають право брати участь у роботі вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу з правом дорадчого голосу.

9.14. Наглядова рада створюється строком на п’ять років. До складу Наглядової ради не можуть входити працівники вищого навчального закладу.

9.15. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які скликаються, як правило, не менше одного разу на рік. Дата та місце засідання визначаються головою Наглядової ради. Наглядова рада в межах своїх повноважень приймає рішення, організовує і контролює їх виконання.

9.16. Наглядова рада має право вносити до Конференції трудового колективу НУК ім. адм. Макарова подання про відкликання ректора НУК ім. адм. Макарова з підстав, передбачених законодавством, Статутом НУК ім. адм. Макарова, контрактом. Порядок формування Наглядової ради, її компетенція і порядок діяльності визначаються Положенням про Наглядову раду.

ВЧЕНА РАДА ІНСТИТУТУ (ФАКУЛЬТЕТУ, ФІЛІЇ)

9.17. Колегіальним органом управління інститутом (факультетом, філією) є вчена рада інституту (факультету, філії). Очолює її голова – директор (декан).

9.18. Вчена рада інституту (факультету, філії) утворюється строком на п'ять років. Склад вченої ради інституту (факультету, філії) затверджується наказом ректора Університету.

9.19. Вибори до складу вченої ради інституту (факультету, філії) починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

9.20. Компетенція вченої раду інституту (факультету, філії) визначається Положенням про вчену раду інституту (факультету, філії). Положення, зміни та доповнення до нього затверджуються Вченою радою НУК ім. адм. Макарова.

9.21. До складу вченої ради інституту (факультету, філії) входять за посадами: директори (декани), заступники директорів (деканів), завідувачі кафедр, професори та ін. виборні співробітники від факультету, філії відповідно до квот, визначених Положенням про вчену раду інституту (факультету, філії). При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

9.22. Виборні представники обираються зборами трудового колективу інституту (факультету, філії) за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів – вищим органом студентського самоврядування інституту (факультету, філії), шляхом прямих таємних виборів.

РОБОЧІ ТА ДОРАДЧІ ОРГАНИ

9.23. Для вирішення поточних питань діяльності Університету утворюються робочі органи - ректорат, деканати, приймальна комісія, стипендіальна комісія тощо.

9.24. З метою вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої та/або наукової діяльності ректор Університету має право утворювати на громадських засадах дорадчі (дорадчо-консультативні) органи (раду роботодавців, раду інвесторів, раду бізнесу, студентську, науково-методична рада, науково-технічна рада тощо).

9.25. Порядок роботи робочих та дорадчих органів регулює відповідне Положення. Положення про робочі та дорадчі органи підписує ректор після затвердження Вченою радою Університету.

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ

9.26. До складу Науково-технічної ради входять: проректор з наукової роботи (голова), начальник НДЧ (вчений секретар), перший проректор, завідувачі кафедр, провідні наукові працівники НУК ім. адм. Макарова. Функції Науково-технічної ради: розгляд проектів щорічних тематичних планів науково-дослідних робіт; слухання й оцінювання звітів керівників з науково-дослідних робіт; слухання й оцінювання звітів завідувачів кафедр щодо стану науково-дослідної роботи на кафедрі; слухання звітів окремих докторантів, аспірантів і здобувачів про стан виконання дисертаційних робіт і вирішення питань доцільності їх продовження; розгляд питань щодо стану науково-дослідної роботи студентів; затвердження планів щорічних внутрішньоуніверситетських студентських конкурсів і конференцій; розгляд пропозицій і затвердження щорічного плану проведення науковотехнічних конференцій у НУК ім. адм. Макарова. Діяльність Науково-технічної ради регламентується відповідним Положенням, що затверджується Вченою радою університету.

9.27. Для вирішення питань атестації науково-педагогічних кадрів у НУК ім. адм. Макарова утворюються спеціалізовані вчені ради з присудження наукових ступенів, що діють відповідно до законодавства.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА

9.28. Науково-методична рада університету є колегіальним органом щодо керівництва діяльністю та її координації для науково-педагогічних колективів факультетів, кафедр і навчально-методичного складу підрозділів у галузі розробки проблем вищої школи, наукових основ організації і керівництва навчально-виховним процесом, сучасних технологій, форм і методів навчання, удосконалення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників. До її складу входять: проректор з науково-педагогічної роботи, який очолює раду, завідувачі випускних кафедр, провідні методисти та науковці університету.

9.29. Науково-методична рада функціонує на основі Положення про науковометодичну раду, яке затверджує Вчена рада НУК ім. адм. Макарова.

9.30. Склад Науково-методичної ради за поданням Вченої ради затверджує ректор університету.

9.31. Строк повноважень Науково-методичної ради 2 роки.