Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» Офіційний сайт

8. Обрання, призначення та звільнення з посади ректора університету

8.1. Особливості виборчої системи регулюються Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року № 1556-VII, Методичними рекомендаціями щодо особливостей та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 року № 726, Статутом.

8.2. Вибори ректора Університету проводяться з дотриманням таких принципів: відкритості, гласності, таємного та вільного волевиявлення, добровільної участі у виборах, демократичності, забезпечення рівності прав учасників виборів. Процедура обрання керівника ВНЗ складається з таких етапів: 1) оголошення конкурсу та прийом документів від претендентів на посаду керівника; 2) підготовка виборів; 3) проведення виборів.

8.3. Ректор НУК ім. адм. Макарова обирається за конкурсом на заміщення посади ректора шляхом таємного голосування строком на п’ять років.

8.4. Кандидат на посаду ректора НУК ім. адм. Макарова має бути громадянином України, повинен вільно володіти державною мовою, мати вчене звання та науковий ступінь, стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше 10 років. Одна і та сама особа не може бути ректором більше ніж два строки.

8.5. Конкурс на заміщення посади ректора НУК ім. адм. Макарова оголошується Міністерством освіти і науки України не пізніше, ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка займає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень ректора НУК ім. адм. Макарова конкурс оголошується протягом тижня з дня утворення вакансії.

8.6. Не може бути обрана, призначена (у тому числі виконуючим обов’язки) на посаду ректора НУК ім. адм. Макарова особа, яка: 1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена; 2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку; 3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади; 4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили; 5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили; 6) підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України «Про очищення влади»; 7) голосувала за диктаторські закони 16 січня 2014 року.

8.7. Міністерство освіти і науки України протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу на посаду ректора приймає пропозиції щодо претендентів і протягом 10 днів з дня завершення терміну подання відповідних пропозицій вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам Закону України «Про вищу освіту», до НУК ім. адм. Макарова для голосування.

8.8. Брати участь у виборах ректора НУК ім. адм. Макарова мають право: кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний працівник НУК ім. адм. Макарова; представники з числа інших штатних працівників, які обираються відповідними працівниками шляхом прямих таємних виборів; виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів. При цьому загальна кількість (повний склад) наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників НУК ім. адм. Макарова повинна становити не менше 75 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах; кількість виборних представників з числа інших працівників НУК ім. адм. Макарова – до 10 відсотків, а кількість виборних представників з числа студентів - не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли більше 50 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах, кожен з яких має один голос і голосує особисто.

8.9. З особою, яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, Міністерство освіти і науки України укладає контракт строком на п’ять років не пізніше одного місяця з дня її обрання.

8.10. Ректор може бути звільнений з посади Міністерством освіти і науки України, а також у зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання конференцією трудового колективу НУК ім. адм. Макарова з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення Статуту НУК ім. адм. Макарова та умов контракту, а саме: у випадках, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України; у зв’язку з невиконанням керівником обов’язків, покладених на нього контрактом; з додаткових підстав, передбачених пунктом 16 контракту. Подання про відкликання ректора може бути внесено до конференції трудового колективу НУК ім. адм. Макарова не менш як половиною статутного складу Наглядової або Вченої ради. Рішення про відкликання ректора НУК ім. адм. Макарова приймається більшістю голосів за умови присутності не менш як двох третин статутного складу конференції трудового колективу НУК ім. адм. Макарова.

8.11. Після виходу на пенсію з посади ректора НУК ім. адм. Макарова особа, яка працювала на цій посаді не менше 10 років підряд, може бути призначена радником ректора в порядку, визначеному Статутом НУК ім. адм. Макарова.

8.12. Радник ректора призначається на посаду наказом ректора. Строк, на який призначається радник ректора, становить 5 років. Радник ректора може призначатися не більше, ніж на два строки.

8.13. Утримання радника ректора здійснюється на громадських засадах або за рахунок власних надходжень НУК ім. адм. Макарова відповідно до законодавства України.

8.14. Повноваження радника ректора здійснюються відповідно до Положення, що затверджується ректором.