Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» Офіційний сайт

7. Права та обов’язки ректора

7.1. Безпосереднє управління діяльністю НУК ім. адм. Макарова здійснює ректор. Його права, обов’язки та відповідальність визначаються законодавством і цим Статутом. Ректор є представником НУК ім. адм. Макарова у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених Законом України «Про вищу освіту» і цим Статутом.

7.2. Ректор НУК ім. адм. Макарова в межах наданих йому повноважень: організовує діяльність НУК ім. адм. Макарова; вирішує питання фінансово-господарської діяльності НУК ім. адм. Макарова, затверджує його структуру і штатний розпис; є розпорядником майна і коштів; забезпечує виконання кошторису, укладає договори; контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни; призначає на посаду та звільняє з посади працівників; визначає функціональні обов’язки працівників; забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку; видає накази і розпорядження, дає обов’язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами доручення; формує контингент осіб, які навчаються у НУК ім. адм. Макарова; відраховує з НУК ім. адм. Макарова та поновлює на навчання в ньому здобувачів вищої освіти за погодженням з органами студентського самоврядування та первинними профспілковими організаціями (якщо ця особа є членом профспілки), з підстав, установлених Законом України «Про вищу освіту»; забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін; здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників; забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю НУК ім. адм. Макарова; сприяє створенню умов для діяльності органів студентського самоврядування, первинних організацій профспілок працівників і студентів НУК ім. адм. Макарова, громадських організацій, які діють у НУК ім. адм. Макарова; сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази НУК ім. адм. Макарова, створює належні умови для занять масовим спортом; спільно з виборними органами первинних організацій профспілок працівників і студентів НУК ім. адм. Макарова подає для затвердження Конференцією трудового колективу Правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує їх; відповідає за результати діяльності НУК ім. адм. Макарова перед Міністерством освіти і науки України. здійснює інші передбачені Статутом повноваження.

7.3. Ректор НУК ім. адм. Макарова відповідає за провадження освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у НУК ім. адм. Макарова, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого та іншого майна цього закладу.

7.4. Ректор НУК ім. адм. Макарова щороку звітує перед Конференцією трудового колективу НУК ім. адм. Макарова та Міністерством освіти і науки України.

7.5. Ректор зобов’язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті НУК ім. адм. Макарова.

7.6. Ректор НУК ім. адм. Макарова відповідно до Статуту може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам і керівникам структурних підрозділів. У разі відсутності ректора НУК ім. адм. Макарова виконання його обов’язків покладається на одного з проректорів або на іншу посадову особу відповідно до Закону України «Про вищу освіту».