Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» Офіційний сайт

6. Права та обов’язки учасників освітнього процесу

6.2. Студенти, слухачі, аспіранти та докторанти мають право на: вибір форми навчання під час вступу до вищого навчального закладу; безпечні й нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

трудову діяльність у позанавчальний час; додаткову оплачувану відпустку в зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням; безоплатне користування бібліотекою, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базами вищого навчального закладу; безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами); користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами НУК ім. адм. Макарова у порядку, передбаченому Статутом; забезпечення гуртожитком на строк навчання у порядку, встановленому законодавством; участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації; участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку; участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення; внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання; участь у громадських об’єднаннях; участь у діяльності органів громадського самоврядування НУК ім. адм. Макарова, інститутів, факультетів, Вченої ради, органів студентського самоврядування; вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менше 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, встановлених для цього рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу; навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у кількох вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем коштом державного бюджету; академічну мобільність, у тому числі міжнародну. Здобувачам вищої освіти, які реалізують право на академічну мобільність, протягом навчання, стажування чи здійснення наукової діяльності в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її межами гарантується збереження місця навчання та виплата стипендії відповідно до положення про порядок реалізації права на академічну мобільність. Такі особи не відраховуються із складу здобувачів вищої освіти; отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством; зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» періодів навчання за денною формою і в аспірантурі за умови добровільної сплати страхових внесків; академічну відпустку або перерву в навчанні зі збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки; участь у формуванні індивідуального навчального плану; моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науководослідній і громадській роботі, мистецькі та спортивні досягнення; захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства; безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством; канікулярну відпустку тривалістю не менше восьми календарних тижнів на навчальний рік; отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; отримання студентського квитка, зразок якого затверджується Міністерством освіти і науки України; оскарження дій органів управління НУК ім. адм. Макарова та їх посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників; спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури НУК ім. адм. Макарова відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я; перерву у навчанні у зв'язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої (наукової) програми (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо). Таким особам надається академічна відпустка в установленому порядку. Навчання чи стажування в освітніх і наукових установах (у тому числі іноземних держав) може бути підставою для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними актами чи договорами між вищими навчальними закладами.

6.3. Здобувачам вищої освіти, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, гарантується збереження місця навчання та стипендії.

6.4. Здобувачам вищої освіти, які реалізують право на академічну мобільність, протягом навчання, стажування чи здійснення наукової діяльності в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її межами гарантується збереження місця навчання та виплата стипендії відповідно до положення про порядок реалізації права на академічну мобільність. Такі особи не відраховуються із складу здобувачів вищої освіти.

6.5. Особи, які навчаються у НУК ім. адм. Макарова за денною формою навчання за рахунок коштів державного бюджету, мають право на отримання стипендій у встановленому законодавством порядку, а також можуть отримувати інші стипендії, призначені фізичними (юридичними) особами.

6.6. Розмір стипендіального фонду НУК ім. адм. Макарова повинен забезпечувати виплату академічних стипендій не менш як двом третинам і не більш як 75 відсоткам студентів денної форми навчання, які навчаються за кошти державного бюджету, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії.

6.7. Розмір академічної та соціальної стипендій, порядок їх призначення і виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України.

6.8. Академічні стипендії виплачуються не менш як двом третинам студентів кожного курсу (крім першого семестру першого року навчання) за кожною спеціальністю, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії. Академічну стипендію отримують студенти, які згідно з рейтингом, складеним у НУК ім. адм. Макарова за результатами семестрового контролю, здобули найкращі результати навчання. До проведення першого семестрового контролю академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається всім студентам, зарахованим на перший курс навчання.

6.9. Особам, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій діяльності, за рішенням Вченої ради НУК ім. адм. Макарова можуть призначатися персональні стипендії.

6.10. Студенти, слухачі, аспіранти та докторанти зобов’язані: дотримуватися вимог законодавства, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку НУК ім. адм. Макарова; виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями; виконувати вимоги освітньої (наукової) програми; відвідувати заняття за вибраним індивідуальним навчальним планом.

6.11. Підставами для відрахування з НУК ім. адм. Макарова здобувача вищої освіти є: власне бажання; переведення до іншого навчального закладу; невиконання навчального плану; порушення Правил внутрішнього розпорядку; порушення умов договору (контракту), укладеного між НУК ім. адм. Макарова та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання; інші випадки, передбачені законодавством України. Особа, відрахована з НУК ім. адм. Макарова до завершення навчання за відповідною освітньою програмою, має право на поновлення на навчання в межах ліцензованого обсягу НУК ім. адм. Макарова. Поновлення на навчання осіб, відрахованих з НУК ім. адм. Макарова або яким надано академічну відпустку, а також переведення здобувачів вищої освіти здійснюються, як правило, під час канікул.

НАУКОВІ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ І ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ НУК ІМ. АДМІРАЛА МАКАРОВА

6.12. Права й обов’язки наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників НУК ім. адм. Макарова визначаються відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» і цього Статуту.

6.13. Педагогічні та науково-педагогічні працівники НУК ім. адм. Макарова мають право на: на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та людства загалом; на академічну мобільність для провадження професійної діяльності; на захист професійної честі та гідності; брати участь в управлінні НУК ім. адм. Макарова, в тому числі обирати та бути обраним до вищого органу громадського самоврядування, Вченої ради НУК ім. адм. Макарова чи його структурного підрозділу; обирати методи і засоби навчання, що забезпечують високу якість навчального процесу; на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених законодавством, нормативними актами НУК ім. адм. Макарова, умовами індивідуального трудового договору та колективного договору; безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів НУК ім. адм. Макарова; одержувати житло, у тому числі службове, в установленому законодавством порядку; захист права інтелектуальної власності; підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п’ять років; участь в об’єднаннях громадян; соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством порядку. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники мають також інші права, передбачені законодавством і цим Статутом.

6.14. Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники НУК ім. адм. Макарова зобов’язані: забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівнях навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю, проводити наукову діяльність (для науково-педагогічних працівників); підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію (для науково-педагогічних працівників); дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються у НУК ім. адм. Макарова, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції та державних символів України; розвивати в осіб, які навчаються у НУК ім. адм. Макарова, самостійність, ініціативу, творчі здібності; дотримуватися Статуту НУК ім. адм. Макарова, Правил внутрішнього розпорядку НУК ім. адм. Макарова, законів, інших нормативно-правових актів.

6.15. Науковим, науково-педагогічним, педагогічним та іншим працівникам НУК ім. адм. Макарова: створюються належні умови для праці, підвищення кваліфікації, організації побуту, відпочинку та медичного обслуговування, в тому числі викладачам з інвалідністю; виплачуються у разі втрати роботи компенсації відповідно до законодавства. Науковим, науково-педагогічним, педагогічним працівникам встановлюються доплати за науковий ступінь доктора філософії та доктора наук у розмірах відповідно до встановлених Засновником нормативів. У випадку відсутності їх обмежень вони встновлюють: 15 і 20 відсотків посадового окладу, а також за вчене звання доцента і старшого дослідника – 25 відсотків посадового окладу, професора – 33 відсотки посадового окладу. НУК ім. адм. Макарова може встановити більший розмір доплат за рахунок власних надходжень. Ректор НУК ім. адм. Макарова відповідно до законодавства, Статуту НУК ім. адм. Макарова та колективного договору визначає порядок, встановлює розміри доплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги та заохочення педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників.

6.16. Науково-педагогічні та педагогічні працівники обираються за конкурсом і приймаються на роботу за умовами, передбаченими законодавством України. Під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників – завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів – укладанню трудового договору (контракту) передує конкурсний відбір, порядок проведення якого затверджується Вченою радою НУК ім. адм. Макарова. У разі неможливості забезпечення освітнього процесу наявними штатними працівниками, вакантні посади науково-педагогічних працівників можуть заміщуватися за трудовим договором до проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному навчальному році. У НУК ім. адм. Макарова особа не може одночасно займати дві та більше посад, що передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій. НУК ім. адм. Макарова забезпечує підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників не рідше одного разу на п’ять років зі збереженням середньої заробітної плати. Результати підвищення кваліфікації та проходження стажування враховуються під час: проведення атестації педагогічних працівників; обрання на посаду за конкурсом чи укладання трудового договору з науковопедагогічними працівниками. Посади педагогічних і науково-педагогічних працівників, які підвищують кваліфікацію або проходять стажування з відривом від виробництва, на цей період можуть заміщуватися іншими особами без проведення конкурсу на умовах строкового трудового договору (контракту).

6.17. За досягнення високих результатів у роботі наукові, науково-педагогічні, педагогічні й інші працівники НУК ім. адм. Макарова в установленому порядку можуть бути заохочені: представленням до державних нагород; присвоєнням почесних звань; відзначенням державними преміями, грамотами; іншими видами морального та матеріального заохочення.