Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» Офіційний сайт

5. Структура та повноваження НУК ім. адм. Макарова

5.1. Структура НУК ім. адм. Макарова, статус і функції його структурних підрозділів визначаються цим Статутом та положеннями про відповідні структурні підрозділи.

5.2. Структурні підрозділи утворюються, реорганізуються та ліквідуються рішенням Вченої ради НУК ім. адм. Макарова за поданням ректора у порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту» і Статутом та діють згідно з положеннями про них, що затверджуються наказом ректора НУК ім. адм. Макарова.

5.3. Структурними підрозділами НУК ім. адм. Макарова є: Навчально-наукові інститути, факультети, кафедри; навчальна частина; науково-дослідна частина; науково-технічна бібліотека; науково-навчальні центри; навчально-консультаційні представництва, в тому числі закордонні; центри і комплекси (навчальні, науково-дослідні, наукові підрядні колективи, науково-дослідні лабораторії, конструкторські бюро та інші науково-освітні, науковотехнічні, навчально-науково-виробничі, культурно-лінгвістичні, культурно-освітні, консультаційні, медично-оздоровчі, проектно-пошукові, дослідно-конструкторські, дослідно-впроваджувальні, конструкторсько-технологічні, інформаційні, сертифікаційні, виробничі), навчально-методичні кабінети, наукові та науковометодичні підрозділи подвійного підпорядкування; адміністративні та господарські підрозділи; музей адмірала Макарова; комбінат студентського харчування «Камбуз»; видавництво, обчислювальний центр, бухгалтерія, планово-фінансовий відділ, медпункт, гуртожитки, спортивні зали, яхт-клуб, бази відпочинку «Корабел» (с. Коблево Березанського району Миколаївської обл.) та «Акваторія» (м. Очаків Миколаївської обл.) та інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством України.

В НУК ім. адм. Макарова функціонують: Навчально-наукові інститути: Кораблебудівний навчально-науковий інститут; Навчально-науковий інститут комп’ютерних та інженерно-технологічних наук; Машинобудівний навчально-науковий інститут; Навчально-науковий інститут автоматики та електротехніки; Навчально-науковий Гуманітарний інститут Факультети: Економіки моря; Екологічної та техногенної безпеки; Морської інфраструктури; Навчально-наукові центри Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти; Навчально-науковий центр післядипломної освіти; Навчально-науковий центр міжнародного співробітництва; Навчально-науковий центр європейської інтеграції; Коледжі: Коледж корабелів; Первомайський коледж; Філії: Херсонська філія НУК ім. адм. Макарова; Первомайська філія НУК ім. адм. Макарова; Феодосійський політехнічний інститут (знаходиться на тимчасово окупованій території Криму); Центри: Центр довузівської підготовки; Редакційно-видавничий центр навчально-видавничих видань; спільні науково-навчальні Центри з Інститутами НАН України; Академія гардемаринів.

Рішення про створення нових структурних підрозділів приймається вченою радою Університету, а структура Університету згідно із законодавством затверджується наказом ректора, який визначає напрями їх основної діяльності, порядок фінансово-господарської діяльності, структуру управління та умови використання матеріально-технічної бази, умови оплати і стимулювання праці, призначає їх керівників.

5.4. Діяльність НУК ім. адм. Макарова проводиться на принципах: автономії та самоврядування; розмежування прав, повноважень і відповідальності НУК ім. адм. Макарова та Міністерства освіти і науки України; поєднання колегіальних та єдиноначальних засад; незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

5.5. Права НУК ім. адм. Макарова, що визначають його автономію, встановлені Законом України «Про вищу освіту».

5.6. НУК ім. адм. Макарова має рівні права, що становлять зміст автономії та самоврядування, у тому числі має право: розробляти та реалізовувати освітні (наукові) програми в межах ліцензованої спеціальності; самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього процесу; обирати типи програм підготовки бакалаврів і магістрів, що передбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти; приймати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних й інших працівників; формувати та затверджувати власний штатний розпис відповідно до законодавства. При зменшенні чисельності осіб, які навчаються за кожною освітньою програмою, у межах 20 відсотків чисельності, визначеної на початок навчання за цією програмою, штатна чисельність науково-педагогічних працівників не скорочується; приймати остаточне рішення щодо визнання, у тому числі встановлення еквівалентності, здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук і вчених звань доцента, професора під час зарахування на навчання та/або на посаду наукового чи науковопедагогічного працівника; запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу; надавати додаткові освітні й інші послуги, в тому числі платні, відповідно до законодавства; самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, наукової, науково-технічної й інноваційної діяльності; самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми навчальних дисциплін; присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти; приймати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів акредитованими спеціалізованими вченими радами; утворювати загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з органами місцевого самоврядування; утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні підрозділи; провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні посібники і наукові праці, а також розвивати власну поліграфічну базу; провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з навчальними закладами, науковими установами й іншими юридичними особами; розміщувати свої навчальні, науково-дослідні та навчально-науково-виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях; запроваджувати власну символіку та атрибутику; встановлювати власні форми морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу; звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами; проводити фінансово-господарську й іншу діяльність відповідно до законодавства України та Статуту НУК ім. адм. Макарова; розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання платних послуг; відкривати поточні та депозитні рахунки в банках; отримувати відповідно до законодавства на пріоритетних засадах передбачені державним бюджетом кошти для провадження наукової та науково-технічної діяльності, проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, виконання наукових програм, проектів державного значення в обсязі не менше 10 відсотків коштів державного бюджету, що виділяються на утримання НУК ім. адм. Макарова; визначати норми часу навчальної й іншої роботи педагогічних і науковопедагогічних працівників; здійснювати перерозподіл: нормативів чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науковопедагогічного працівника за спеціальностями однієї галузі знань з урахуванням результатів наукової діяльності працівників; державного замовлення між спеціальностями в межах галузі знань в обсязі не більше 5 відсотків загального обсягу державного замовлення університету з обов’язковим інформуванням МОН України; ліцензованого обсягу прийому за спеціальностями у межах відповідної галузі знань; визначати зміст освіти з урахуванням вимог державних стандартів, план прийому на основі державного замовлення і тривалості навчання; здійснювати підготовку фахівців з вищою освітою за власними експериментальними освітніми програмами і навчальними планами; здійснювати згідно з вимогами передової технічної освіти доуніверситетську підготовку, тестування та відбір студентів на перший курс для навчання за програмами підготовки бакалаврів і на п’ятий курс для навчання за програмами підготовки спеціалістів та магістрів; отримувати відповідно до законодавства на пріоритетних засадах передбачені державним бюджетом кошти для провадження наукової і науково-технічної діяльності, проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, виконання наукових програм; використовувати у своєму найменуванні слово «національний»; направляти щороку в установленому законодавством порядку наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників на стажування, а студентів, аспірантів і докторантів – на навчання до закордонних навчальних закладів і навчально-наукових центрів у визначеній для НУК ім. адм. Макарова кількості та в межах бюджетних коштів, передбачених на зазначені цілі; надавати послуги доступу до інформаційних ресурсів, зокрема глобальної мережі Інтернет, міжнародного співробітництва і додаткові освітні послуги; здійснювати відповідно до законодавства, шляхом укладання договорів з іноземними юридичними та фізичними особами, підготовку для вступу до вищих навчальних закладів України іноземних громадян, навчання за програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів іноземних студентів за акредитованими напрямами підготовки (спеціальностями), підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів для іноземних держав, а також перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземних громадян; розробляти наукові, науково-технічні, соціально-економічні прогнози розвитку галузей економіки за найважливішими напрямами; визначати тематику та проводити за рахунок бюджетних і власних коштів фундаментальні й прикладні наукові дослідження за новими науковими і технічними напрямами; здійснювати за рахунок бюджетних і власних коштів трансфер технологій, розроблених НУК ім. адм. Макарова; випускати та самостійно реалізовувати, в тому числі за кордоном, власну наукоємну продукцію, отриману за результатами наукових і науково-технічних досліджень; брати участь у формуванні статутного фонду наукових парків і технопарків шляхом внесення до них нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності) у порядку, встановленому законодавством; реалізовувати продукцію, виготовлену за результатами наукової та методичної діяльності, здійснювати комерціалізацію наукових і методичних розробок відповідно до законодавства; створювати фонди фундаментальних досліджень, підтримки наукової молоді, науково-технічного та соціального розвитку і захисту, страхові й інші фонди; самостійно проводити університетські конкурси та приймати рішення про виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень у межах базового фінансування НУК ім. адм. Макарова з державного бюджету; проводити наукову і науково-технічну експертизи; виконувати науково-дослідні роботи за господарськими договорами; виконувати науково-дослідні роботи на замовлення іноземних організацій і проводити інші види зовнішньоекономічної діяльності; налагоджувати міжнародні зв’язки; брати участь у роботі міжнародних організацій; укладати договори (контракти) з іноземними партнерами; самостійно вирішувати в установленому порядку питання порядку використання коштів, отриманих за рахунок надання платних послуг; виготовляти та реалізовувати друковану і сувенірну продукцію та продукцію із символікою НУК ім. адм. Макарова; виступати балансоутримувачем державного майна по договорах оренди між Фондом держмайна України (орендодавець) та суб’єктами господарювання (орендарями) нерухомого майна, що знаходиться на праві господарського відання НУК ім. адм. Макарова; Користуватися іншими правами, що не суперечать законодавству України.

5.7. НУК ім. адм. Макарова зобов’язаний: вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності; мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти особами з особливими освітніми потребами; оприлюднювати на офіційному веб-сайті, інформаційних стендах та в будьякий інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання зобов’язань. дотримуватися вимог законодавства України.