Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» Офіційний сайт

2. Концепція освітньої діяльності

НУК ім. адм. Макарова є вищим навчальним закладом підготовки і перепідготовки кадрів для суднобудування, морської галузі, машинобудування та суміжних галузей, підвищення кваліфікації спеціалістів з вищою освітою, які працюють у галузі суднобудування і суміжних галузях, та викладачів вищих навчальних закладів, у тому числі для іноземних країн.

2.1. Концепція освітньо-наукової та інноваційної діяльності базується на: провадженні на високому рівні освітньої діяльності, що забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями; провадженні інноваційної діяльності шляхом проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі; участі в забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу; формуванні особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах; забезпеченні органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності; створенні необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів; збереженні та примноженні моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства; поширенні знань серед населення, підвищенні освітнього і культурного рівня громадян; налагодженні міжнародних зв'язків та провадженні міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури; досягненні світового рівня наукової діяльності завдяки запровадженню моделі поєднання освіти, науки й інновацій, які сприяють інтеграції у світовий освітньонауковий простір; забезпеченні соціального захисту учасників освітнього процесу та інших працівників Університету. вивченні попиту на окремі спеціальності на ринку праці.

2.2. Основні завдання НУК ім. адм. Макарова

2.2.1. В освітній діяльності: здійснення освітньої діяльності з підготовки, перепідготовки та атестації фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста), доктора філософії за стандартами вищої освіти для потреб економіки, освіти і науки; виконання державного замовлення та угод на підготовку, перепідготовку та атестацію фахівців з вищою освітою; доуніверситетська підготовка, надання післядипломної освіти; підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та їх атестація; підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України; підвищення кваліфікації за ліцензованими спеціальностями; підготовка і атестація фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра, доктора філософії за стандартами вищої освіти для потреб економіки, освіти та науки на умовах одночасного навчання за двома напрямами (спеціальностями) і формами; професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації за робітничими професіями; вивчення попиту на окремі напрями та спеціальності на ринку праці, сприяння працевлаштуванню випускників; забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються в НУК ім. адм. Макарова, в дусі патріотизму і поваги до Конституції України; здійснення творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності; розроблення та впровадження у навчальний процес новітніх інформаційних технологій і засобів навчання з метою підготовки фахівців з питань інноваційного розвитку; реалізація інноваційних програм підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів для університетів, наукових установ; створення умов для міжнародного обміну студентами, аспірантами, докторантами, науково-педагогічними, педагогічними і науковими працівниками; забезпечення участі студентів у наукових і науково-технічних дослідженнях та впровадженні в практику результатів досліджень як необхідної складової навчального процесу; підвищення кваліфікації працівників підприємств, установ та організацій, що впроваджують у практику результати прикладних наукових досліджень НУК ім. адм. Макарова, в т. ч. міжнародних; участь у розробці та впровадженні державної політики у сфері науки й освіти; визначення перспектив і напрямів розвитку освіти і науки.

2.2.2. У науковій та інноваційній діяльності: здійснення на засадах взаємодії з освітнім процесом, самостійно або разом з Національною та галузевими академіями наук, фундаментальних і прикладних наукових досліджень, в тому числі у сфері високих технологій, пошукових та дослідно-конструкторських і проектних робіт, впровадження у виробництво наукових розробок за визначеними пріоритетними напрямами наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності; розроблення на засадах взаємодії науки та виробництва конкурентоспроможних інноваційних технологій, інноваційних проектів, технічних пристроїв і систем, їх впровадження у виробництво і реалізація на вітчизняному та світовому ринках; інтеграція освіти та науки з виробництвом шляхом створення навчальнонауково-виробничих об’єднань, базових кафедр, лабораторій разом з інститутами Національної та галузевих академій наук і підприємствами, установами та організаціями; організація виробництва нової високотехнологічної продукції, випуск і реалізація експериментальних зразків нової техніки, технологій та малосерійної наукоємної продукції; забезпечення охорони об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема інноваційних розробок НУК ім. адм. Макарова.

2.2.3. У міжнародній діяльності: здійснення міжнародного співробітництва шляхом укладання договорів про співробітництво, встановлення прямих зв’язків з вищими навчальними закладами, науковими установами та підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства України; посилення інтеграції НУК ім. адм. Макарова у світовий і європейський освітній і науковий простір; здійснення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України шляхом укладання договорів з іноземними юридичними та фізичними особами, створення спільних з іноземними партнерами наукових, науковонавчальних, науково-освітніх центрів, інститутів, інших об'єднань для виконання освітніх і науково-дослідницьких програм з видачею студентам, аспірантам та докторантам відповідних документів про освіту державного зразка.

2.3. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у НУК ім. адм. Макарова є невід’ємною складовою освітньої діяльності та провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої й виробничої діяльності в системі вищої освіти.

2.3.1. Суб’єктами наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є наукові, науково-педагогічні працівники, особи, які навчаються у НУК ім. адм. Макарова, інші працівники НУК ім. адм. Макарова, а також працівники підприємств, які спільно з НУК ім. адм. Макарова проводять наукову, науковотехнічну й інноваційну діяльність.

2.3.2. Основною метою наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу.

2.3.3. Основними завданнями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності НУК ім. адм. Макарова є: одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів; застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки фахівців з вищою освітою; формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок.

2.3.4. Основними напрямами інтеграції наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності НУК ім. адм. Макарова є: участь у розробленні та виконанні державних цільових програм економічного і соціального розвитку; проведення спільних наукових досліджень, експериментальних та інноваційних розробок тощо, у тому числі за рахунок державного бюджету і власних надходжень; участь у створенні науково-навчальних, науково-дослідних об’єднань, інноваційних структур та інших організаційних форм кооперації; впровадження спільно створених інноваційних продуктів у виробництво, інші галузі економіки тощо; забезпечення набуття, охорони та захисту прав інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної діяльності; провадження спільної видавничої та інформаційно-ресурсної діяльності; залучення НУК ім. адм. Макарова наукових працівників з наукових установ і організацій Національної академії наук України, національних галузевих академій наук, та науковими установами і організаціями академій науково-педагогічних працівників НУК ім. адм. Макарова на основі трудового договору (контракту) для провадження освітньої та наукової діяльності, зокрема з підготовки аспірантів і докторантів, створення та експертизи підручників, навчальних посібників, освітніх програм і стандартів вищої освіти для забезпечення навчального процесу у вищій школі; організація проведення на базі наукових установ і організацій Національної академії наук України, національних галузевих академій наук досліджень молодими вченими, докторантами й аспірантами, систематичної виробничої практики студентів НУК ім. адм. Макарова із забезпеченням їх безпосередньої участі у наукових дослідженнях.

2.3.5. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у НУК ім. адм. Макарова проводиться відповідно до законодавства про освітню, наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність. Міністерство освіти і науки України формує політику наукової і інноваційної діяльності, яка здійснюється безпосередньо НУК ім. адм. Макарова на засадах автономії.

2.3.6. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність може проводитись НУК ім. адм. Макарова, у тому числі через створені ним юридичні особи, які доводять результати наукової і науково-технічної діяльності НУК ім. адм. Макарова до стану інноваційного продукту та їх подальшої комерціалізації.

2.3.7. До виконання наукових і науково-технічних робіт у НУК ім. адм. Макарова можуть залучатися науково-педагогічні, наукові і педагогічні працівники, інші працівники НУК ім. адм. Макарова, особи, які навчаються у НУК ім. адм. Макарова, а також працівники підприємств, установ та організацій.

2.3.8. Набуття, охорона та захист прав НУК ім. адм. Макарова щодо результатів наукової, науково-технічної й інших видів діяльності забезпечуються відповідно до закону. НУК ім. адм. Макарова має право розпоряджатися майновими правами інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності.

2.3.9. Об’єкти права інтелектуальної власності підлягають оцінці. За результатом оцінки їх вартість відображається у бухгалтерському обліку НУК ім. адм. Макарова в порядку, передбаченому законом.

2.3.10. НУК ім. адм. Макарова здійснює заходи з впровадження, включаючи трансфер технологій, об’єктів права інтелектуальної власності, майнові права на які він набув.

2.3.11. НУК ім. адм. Макарова здійснює заходи щодо запобігання академічному плагіату – оприлюдненню (частково або повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження та/або відтворенню опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання.

2.4. Основними напрямами діяльності НУК ім. адм. Макарова є: підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на початковому (короткий цикл), першому (бакалаврський), другому (магістерський), третьому (освітньо-науковий) науковому рівнях вищої освіти, успішне виконання яких є підставою для присудження відповідних ступенів вищої освіти: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук; науково-дослідна, науково-технічна, науково-виробнича, інноваційна, природоохоронна, проектно-пошукова, дослідно-конструкторська, конструкторськотехнологічна діяльність; популяризація науки; проектно-пошукові, пусконалагоджувальні, монтажні та експериментальні роботи; науково-технічні й інші експертизи; надання консультацій та послуг; організація та проведення наукових, науково-технічних, науково-методичних конференцій, симпозіумів, семінарів, шкіл та олімпіад, у тому числі міжнародних; атестація осіб, які здобувають ступінь молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра, доктора філософії (кандидата наук), присвоєння вчених звань старшого дослідника, доцента і професора; атестація наукових, педагогічних та науково-педагогічних працівників; підвищення педагогічної, наукової кваліфікації фахівців і післядипломна освіта; підготовка громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства до вступу у вищі навчальні заклади; науково-методична, культурно-освітня та культурно-просвітницька, інформаційна, консультаційна, видавнича, спортивно-оздоровча, туристичнорекреаційна діяльність, провадження виробничої практики та надання послуг студентам і співробітникам НУК ім. адм. Макарова тощо; надання платних освітніх та інших платних послуг, фінансово-господарська, соціально-економічна, торгово-закупівельна діяльність; міжнародне співробітництво та зовнішньоекономічна діяльність у сфері вищої освіти, науки, культури; інші напрями діяльності, що не суперечать законодавству України. Види діяльності, що потребують попереднього отримання ліцензії (дозволу), НУК ім. адм. Макарова здійснює після отримання відповідної ліцензії (дозволу).

2.5. Мовою викладання у НУК ім. адм. Макарова та оформлення документації є державна мова. Використання інших мов можливе з метою створення умов для міжнародної академічної мобільності. У такому разі, університет має право прийняти рішення про викладання однієї чи кількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою. Для викладання навчальних дисциплін іноземною мовою університет може утворювати окремі групи для іноземних громадян, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, або розробляє індивідуальні програми. При цьому університет забезпечує вивчення такими особами державної мови як окремої навчальної дисципліни. Перелік іноземних мов, якими здійснюється викладання навчальних дисциплін, визначається безпосередньо НУК ім. адм. Макарова. За бажанням здобувачів вищої освіти університет створює можливості для вивчення ними мови національної меншини в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням цієї мови.

2.6. Діяльність НУК ім. адм. Макарова здійснюється на засаді незалежності від політичних партій, громадських і релігійних об’єднань. У НУК ім. адм. Макарова не допускається створення політичних партій та їх осередків, релігійних організацій та їх органів. Громадські організації діють в НУК ім. адм. Макарова на засадах, визначених Конституцією України та законами України.