Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» Офіційний сайт

14. Порядок реорганізації та ліквідації

14.1. Рішення про ліквідацію та реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, перетворення) НУК ім. адм. Макарова приймається Кабінетом Міністрів України згідно з законодавством України.

14.2. Реорганізація чи ліквідація НУК ім. адм. Макарова не повинна порушувати права та інтереси осіб, які навчаються в ньому. Обов’язок щодо вирішення всіх питань продовження безперервного здобуття вищої освіти такими особами покладається на Міністерство освіти і науки України.

14.3. Ліквідація НУК ім. адм. Макарова здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Міністерством освіти і науки України. До складу ліквідаційної комісії входять представники Міністерства освіти і науки України та НУК ім. адм. Макарова.

14.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління НУК ім. адм. Макарова. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс НУК ім. адм. Макарова і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з НУК ім. адм. Макарова, що ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

14.5. У разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення НУК ім. адм. Макарова передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення НУК ім. адм. Макарова.

14.6. Під час ліквідації та реорганізації НУК ім. адм. Макарова, вивільнюваним працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.