Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» Офіційний сайт

12. Порядок звітності, контролю за провадженням фінансовогосподарської діяльності

12.1. НУК ім. адм. Макарова як вищий навчальний заклад державної форми власності відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Указу Президента України «Про Державну казначейську службу України», Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи й інших нормативно-правових актів, складає затверджені форми місячної, квартальної та річної зведеної звітності й подає їх до відповідних органів визначених законодавством.

12.2. НУК ім. адм. Макарова самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський і фінансовий облік своєї роботи, складає і подає в установленому порядку статистичну звітність до органів, яким законодавством України надано право здійснювати контроль за відповідними видами діяльності. 12.3 Планування, розподіл та фактичне використання коштів здійснює ректор на основі пропозицій фінансових служб НУК ім. адм. Макарова та рішень Вченої ради НУК ім. адм. Макарова.

12.4. Ректор і головний бухгалтер НУК ім. адм. Макарова несуть персональну відповідальність за правильність, достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

12.5. Головний бухгалтер здійснює постійний контроль за додержанням порядку ведення бухгалтерського обліку.

12.6. Аудит діяльності НУК ім. адм. Макарова проводиться згідно з законодавством України.

12.7. Державний нагляд (контроль) за дотриманням НУК ім. адм. Макарова законодавства у сфері освіти і науки та стандартів освітньої діяльності здійснює Міністерство освіти і науки України.

12.8. Громадський контроль у сфері вищої освіти є правом суспільства та окремих громадян, працівників у сфері вищої освіти, осіб, які навчаються, органів громадського самоврядування, професійних спілок, організацій роботодавців та їх об’єднань, громадських організацій отримувати у встановленому законодавством порядку доступ до інформації на всіх етапах прийняття рішень у сфері вищої освіти і науки, вносити пропозиції та зауваження до них, погоджувати прийняття визначених законом рішень.

12.9. Статут та інші документи НУК ім. адм. Макарова, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу, інформація про склад його керівних органів, а також бюджет НУК ім. адм. Макарова та річний, у тому числі фінансовий звіт, інформація про проведення тендерних процедур, штатний розпис на поточний рік оприлюднюються на офіційному веб-сайті університету.