Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» Офіційний сайт

11. Джерела надходження і порядок використання коштів та майна

11.1. Фінансування НУК ім. адм. Макарова здійснюється за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, з дотриманням принципів цільового та ефективного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень.

11.2. Майно, закріплене за НУК ім. адм. Макарова на праві господарського відання, не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або передачі у власність юридичним і фізичним особам без згоди Міністерства освіти і науки України та Конференції трудового колективу НУК ім. адм. Макарова, крім випадків, передбачених законодавством. Передача в оренду НУК ім. адм. Макарова закріплених за ним на праві господарського відання об’єктів власності здійснюється без права їх викупу відповідно до законодавства.

11.3. Університет самостійно розпоряджається коштами, отриманими від статутної діяльності. Кошти, отримані університетом як плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання освітніх та інших послуг, не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевого бюджетів.

11.4. Власні надходження НУК ім. адм. Макарова, отримані від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою та навчально-виробничою діяльністю, благодійні внески та гранти відповідно до рішення, прийнятого Вченою радою НУК ім. адм. Макарова, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків. Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів НУК ім. адм. Макарова на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків, включаються до фінансового плану (кошторису) НУК ім. адм. Макарова і використовуються виключно для фінансування видатків на утримання університету, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності. Зокрема, на придбання майна і його використання, капітальне будівництво та ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчальнолабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тощо в межах статутної діяльності НУК ім. адм. Макарова. НУК ім. адмірала Макарова забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), членів університету, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Землекористування здійснюється НУК ім. адм. Макарова відповідно до Земельного кодексу України.

11.5. НУК ім. адм. Макарова має право: власності на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за власні кошти або кошти державного чи місцевих бюджетів; засновувати сталий фонд (ендавмент) НУК ім. адм. Макарова та розпоряджатися доходами від його використання відповідно до умов функціонування сталого фонду, а також отримувати майно, землі, кошти і матеріальні цінності, зокрема будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у тому числі як благодійну допомогу; проводити фінансово-господарську діяльність в Україні та за кордоном; використовувати майно, закріплене за ним на праві господарського відання, у тому числі для провадження господарської діяльності, передавати його в оренду та користування відповідно до законодавства; самостійно в межах фонду заробітної плати створювати відділи та інші структурні підрозділи університету, визначати чисельність працюючих та їх фах; створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для провадження освітньої, наукової, інноваційної або господарської діяльності; створювати та розвивати власну базу соціально-побутових об’єктів, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурно-мистецьких структурних підрозділів; здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, проводити капітальний і поточний ремонт основних фондів; спрямовувати кошти на соціальну підтримку науково-педагогічних, наукових, педагогічних та інших працівників НУК ім. адм. Макарова й осіб, які навчаються у НУК ім. адм. Макарова; відкривати поточні та депозитні рахунки у національній та іноземній валютах відповідно до законодавства, користуватися банківськими кредитами без урахування обмежень на право здійснення запозичень, установлених статтею 16 та пунктом 27 частини першої статті 116 Бюджетного кодексу України; брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур й утворених за участю НУК ім. адм. Макарова малих підприємств, що розробляють і впроваджують інноваційну продукцію шляхом внесення до них нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності); засновувати навчальні заклади і наукові установи; засновувати підприємства для провадження інноваційної та/або виробничої діяльності; здійснювати перекази в іноземній валюті внесків за колективне членство у міжнародних освітніх і наукових асоціаціях, а також за передплату на іноземні наукові видання та доступ до світових інформаційних мереж і баз даних; шляхом внесення нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності) брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур різних типів (наукових, технологічних парків, бізнесінкубаторів тощо).

11.6. До фінансового плану (кошторису) НУК ім. адм. Макарова обов’язково включаються витрати, пов’язані з розвитком матеріально-технічної та лабораторної бази, із забезпеченням ліцензованими програмними продуктами для провадження освітньої і наукової діяльності, а також проходженням виробничих і переддипломних практик здобувачами вищої освіти.

11.7. Кошти, отримані НУК ім. адм. Макарова як плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання освітніх послуг, не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів.

11.8. Кошти для функціонування НУК ім. адм. Макарова передбачаються у Державному бюджеті України на поточний рік за окремими бюджетними програмами Міністерства освіти і науки України. З них формується загальний фонд на підготовку фахівців у межах державного (місцевого) замовлення і проведення науково-дослідних робіт. Витрати НУК ім. адм. Макарова на підготовку фахівців за контрактами понад державне замовлення компенсуються за рахунок надходжень від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, у тому числі іноземних.

11.9. Додаткові джерела фінансування НУК ім. адм. Макарова: плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю, в т.ч. відповідно до міжнародних угод, контрактів, договорів; надходження від додаткової (господарської) діяльності; плата за оренду майна; надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна); благодійні внески (в тому числі інших держав), гранти та дарунки; кошти, що отримуються від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів; кошти, що отримуються від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання послуг; надходження за виконання тематики за договорами з підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами.

11.10. НУК ім. адм. Макарова здійснює згідно з Законом України «Про вищу освіту» фінансування внесків за членство в міжнародних організаціях, участі в заходах таких організацій; відрядження за кордон учасників освітнього процесу для науково-педагогічної та наукової роботи чи стажування відповідно до умов міжнародних договорів, а також договорів між вищими навчальними закладами та іноземними партнерами, укладених на виконання освітніх і наукових проектів, які реалізуються за рахунок міжнародних грантів і коштів технічної допомоги.

11.11. Оплата праці в НУК ім. адм. Макарова здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про оплату праці» за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, та договорами.

11.12. Форма та система оплати праці, умови і показники преміювання працівників НУК ім. адм. Макарова, порядок встановлення надбавок за високі досягнення у роботі або на період виконання особливо важливих робіт, за складність, напруженість у роботі, а також порядок встановлення та скасування підвищених посадових окладів, стипендій, доплат для працівників за суміщення посад, розширення зони обслуговування, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників визначаються окремим положенням, що затверджується ректором НУК ім. адм. Макарова.

11.13. НУК ім. адм. Макарова відповідно до законодавства та Статуту може надавати фізичним та юридичним особам платні послуги, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, за умови забезпечення надання належного рівня освітніх послуг як основного статутного виду діяльності. Додатково платні освітні й інші послуги можуть надаватися понад обсяги, встановлені державним стандартом, і поза діяльністю, що фінансується за рахунок бюджетних коштів.

11.14. Розмір плати за весь термін навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації, а також порядок оплати освітньої послуги (разово, щороку, щосеместрово, щомісяця) встановлюється у договорі, що укладається між НУК ім. адм. Макарова та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати, типова форма якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

11.15. Розмір плати за весь термін навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації встановлюється НУК ім. адм. Макарова в національній валюті. НУК ім. адм. Макарова має право змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік. Розмір плати за весь термін навчання або за надання додаткових освітніх послуг підлягає оприлюдненню у засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах, інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб.

11.16. Рішення та діяльність НУК ім. адм. Макарова, крім інформації з обмеженим доступом, є відкритими. Інформація про процедури та результати прийняття рішень і провадження діяльності НУК ім. адм. Макарова, підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті НУК ім. адм. Макарова, у засобах масової інформації, на інформаційних стендах НУК ім. адм. Макарова, та в будь-який інший спосіб.

11.17. Обов'язковому громадському обговоренню у трудовому колективі та колективі осіб, які навчаються, підлягають бюджет НУК ім. адм. Макарова, його видатки та доходи, стан майна НУК ім. адм. Макарова та порядок його використання.

11.18. Статут та інші документи НУК ім. адм. Макарова, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу, інформація про склад його керівних органів, а також бюджет НУК ім. адм. Макарова, та річний, у тому числі фінансовий, оприлюднюються на офіційному веб-сайті НУК ім. адм. Макарова.

11.19. НУК ім. адм. Макарова зобов’язаний публікувати на своїх офіційних веб-сайтах: кошторис НУК ім. адм. Макарова на поточний рік та всі зміни до нього; звіт про використання та надходження коштів; інформацію щодо проведення тендерних процедур; штатний розпис на поточний рік.