Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» Офіційний сайт

10. Органи громадського самоврядування

10.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування НУК ім. адм. Макарова є Конференція трудового колективу (далі – Конференція).

10.2. У вищому колегіальному органі громадського самоврядування представлені всі категорії учасників освітнього процесу університету. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) виборного органу повинні становити наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищого навчального закладу, які працюють у цьому закладі на постійній основі, і не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

10.3. Конференція трудового колективу скликається не рідше одного разу на рік.

10.4. Делегатів Конференції обирають за регламентом і квотами, визначеними Положенням про порядок обрання делегатів Конференції трудового колективу університету. До складу делегатів Конференції за посадами входять: ректор, голова Вченої ради, проректори, директори інститутів, декани, головний бухгалтер, голова первинної профспілкової організації (за наявності), керівник органу студентського самоврядування НУК ім. адм. Макарова. Конференція може бути скликана за ініціативою Вченої ради НУК ім. адм. Макарова, ректора, профспілкового комітету НУК ім. адм. Макарова, а також за вимогою не менше однієї третини обраних делегатів Конференції.

10.5. Делегатів Конференції обирають на загальних зборах працівників структурних підрозділів за нормами представництва, визначеними Статутом НУК ім. адм. Макарова. Строк повноважень делегатів Конференції становить два роки.

10.6. Делегати Конференції трудового колективу набувають повноважень з дня першого засідання. Загальна кількість делегатів Конференції та делегатів від кожного структурного підрозділу НУК ім. адм. Макарова визначається наступним чином: делегати за посадами; навчально-наукові інститути – по 12 делегатів з факультетів; факультети – по 11 делегатів; навчальні заклади І-ІІ-го рівня акредитації – по 2 делегати; адміністративно-господарська частина – 5 делегатів; структурні підрозділи управлінь – 5 делегатів; з числа студентів – 26 делегатів.

10.7. Організація підготовки і проведення Конференції здійснюються робочою групою, яка утворюється спільним рішенням Профспілкового комітету та ректорату. Конференція вважається правочинною, якщо на ній присутні дві третини від загальної кількості делегатів. Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів.

10.8. Конференція трудового колективу: погоджує за поданням Вченої ради Статут НУК ім. адм. Макарова, вносить зміни і доповнення до нього; затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку НУК ім. адм. Макарова і колективний договір; заслуховує щороку звіт ректора НУК ім. адм. Макарова та оцінює його діяльність; розглядає за обґрунтованим поданням Наглядової ради або Вченої ради НУК ім. адм. Макарова питання про дострокове припинення повноважень ректора; обирає відповідно до Кодексу законів про працю України комісію з трудових спорів; розглядає інші питання діяльності НУК ім. адм. Макарова за поданням ректора, Вченої ради, профспілкового комітету, співробітників або студентів.

10.9. Органом громадського самоврядування факультету (інституту) є загальні збори трудового колективу факультету (інституту). До складу делегатів загальних зборів трудового колективу факультету (інституту) за посадами входять: декан факультету (директор інституту), голова профспілкового бюро факультету (інституту), керівник органу студентського самоврядування факультету (інституту). Орган громадського самоврядування факультету (інституту) скликається не рідше одного разу на рік. Загальні збори факультету (інституту): дають оцінку діяльності декана факультету (директора інституту); затверджують річний звіт про діяльність факультету (інституту); подають ректору НУК ім. адм. Макарова пропозиції щодо відкликання з посади декана (директора інституту) з підстав, передбачених законодавством України, Статутом НУК ім. адм. Макарова, укладеним з ним контрактом; обирають делегатів для участі у Конференції трудового колективу НУК ім. адм. Макарова; обирають виборних представників до Вченої ради НУК ім. адм. Макарова.

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

10.10. У НУК ім. адм. Макарова та його структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід'ємною частиною громадського самоврядування НУК ім. адм. Макарова. В своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, цим Статутом та Положенням про студентське самоврядування НУК ім. адм. Макарова, не дублюють профспілкову організацію, користуються допомогою і підтримкою ректорату та профспілкового комітету студентів, зокрема, у вирішенні питань фінансування, забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією та іншим.

10.11. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів, які навчаються в НУК ім. адм. Макарова. Усі студенти, які навчаються у НУК ім. адм. Макарова, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються в НУК ім. адм. Макарова, їх участь в управлінні НУК ім. адм. Макарова.

10.12. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, спеціальності, курсу, факультету (інституту), НУК ім. адм. Макарова, ініціативних груп, сформованих за уподобаннями, гуртожитку та студентського містечка, та діє в межах законодавства України. У НУК ім. адм. Макарова утворюються і діють органи студентського самоврядування у формі Студентського парламенту та його підрозділів при навчально-наукових інститутах, факультетах, гуртожитків та інш.

10.13. Основою студентського самоврядування в Університеті є Студентський парламент НУК, який може бути зареєстрований як громадська організація (юридична особа) відповідно до законодавства України. Студентський Парламент НУК ім. адм. Макарова:

 1. бере участь в управлінні НУК ім. адм. Макарова у порядку, встановленому Законом України «Про Вищу освіту» та цим Статутом;

 2. бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

 3. проводить організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

 4. бере участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;

 5. захищає права та інтереси студентів, які навчаються у НУК;

 6. делегує своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;

 7. приймає акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

 8. бере участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;

 9. розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках Студентського Парламенту НУК ім. адм. Макарова;

 10. вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;

 11. вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого навчального закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

 12. мають право оголошувати акції протесту;

 13. виконують інші функції, передбачені Законом України «Про Вищу освіту» та Положенням про студентське самоврядування НУК ім. адм. Макарова.

10.14. Органи студентського самоврядування НУК ім. адм. Макарова діють на принципах: добровільності, колегіальності, відкритості; виборності та звітності органів студентського самоврядування; рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні; незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

10.15. За погодженням зі Студентським Парламентом НУК ім. адм. Макарова приймаються рішення про: відрахування студентів з НУК ім. адм. Макарова та їх поновлення на навчання; переведення осіб, які навчаються у НУК ім. адм. Макарова за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб; переведення осіб, які навчаються у НУК ім. адм. Макарова за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; призначення заступника декана факультету, заступника директора інституту, проректорів НУК ім. адм. Макарова; поселення осіб, які навчаються у НУК ім. адм. Макарова, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку; затвердження Правил внутрішнього розпорядку НУК ім. адм. Макарова в частині, що стосується осіб, які навчаються; діяльність студентських містечок і гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у НУК ім. адм. Макарова.

10.16. Вищим органом студентського самоврядування є Конференція студентів НУК ім. адм. Макарова, яка: ухвалює Положення про студентське самоврядування НУК ім. адм. Макарова, визначає структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких і виконавчих органів студентського самоврядування; заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дає їм відповідну оцінку; затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах; затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання; обирає контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування.

10.17. Порядок скликання Конференції студентів та її повноваження визначаються відповідно до Положення про органи студентського самоврядування НУК ім. адм. Макарова.

10.18. Ректор НУК ім. адм. Макарова забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.

10.19. Фінансовою основою студентського самоврядування є:

 1. кошти, визначені Вченою радою НУК ім. адм. Макарова в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих вищим навчальним закладом від основної діяльності;

 2. членські внески студентів (курсантів), розмір яких встановлюється Конференцією студентів НУК ім. адм. Макарова. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом.

10.20. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів. Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

НАУКОВІ ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

10.21. У НУК ім. адм. Макарова діють наукові студентські товариства, інші наукові, культурні та освітні об’єднання студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, які є частиною системи громадського самоврядування НУК ім. адм. Макарова. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють у НУК ім. адм. Макарова, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

10.22. У своїй діяльності наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених керуються законодавством, цим Статутом та Положенням про наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

10.23. Наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених діють на принципах: свободи наукової творчості; добровільності, колегіальності, відкритості; рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

10.24. За погодженням з науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених керівництво НУК ім. адм. Макарова приймає рішення про відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, з вищого навчального закладу та їх поновлення на навчання.

10.25. Органи управління наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених формуються на демократичних засадах шляхом виборів. Структура наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених та організаційний механізм його діяльності визначаються Положенням, яке затверджується Конференцією трудового колективу НУК ім. адм. Макарова.

10.26. Ректор НУК ім. адм. Макарова всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо).

10.27. Фінансовою основою діяльності наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених є кошти, визначені Вченою радою НУК ім. адм. Макарова.