Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» Офіційний сайт

Документи: Співробітникам

ПОЛОЖЕННЯ

про підтримку перспективних навчально - наукових співробітників Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

 

1. Дозволити навчально-науковим працівникам Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, які досягли значних успіхів у навчальнонауковій роботі мати зменшене навчальне навантаження на 1,0 ставку, але не менше ніж 180 годин на навчальний рік.

2. Витрати, пов'язані з оплатою праці науково-педагогічного працівника, здійснюються за рахунок спеціального фонду державного бюджету.

3. Кандидати на отримання зменшеного навчального навантаження висуваються вченими радами інститутів (факультетів) та затверджуються на засіданні Вченої ради університету терміном на 1 навчальний рік.

4. Кандидат зобов’язаний до початку навчального року розробити та узгодити індивідуальний план науково-педагогічної роботи, який передбачає: – підготовку до друку наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection; – підготовку до друку наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України; – підготовку до друку підручника чи навчального посібника або монографії, – підготовку до друку навчально-методичного посібника/посібника для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспекту лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій; – участь у міжнародних наукових проектах, тощо; – виконання навчального навантаження у обсязі не менше 180 годин; – інші види робіт за узгодженням з керівництвом кафедри (відділу, лабораторії) та інституту (факультету).

5. Науково-педагогічний працівник по завершенню навчального року, звітує про виконання індивідуального плану науково-педагогічної роботи на засіданні вченої ради інституту (факультету).

6. За невиконання зобов’язань вказаних у п.4 (або за згодою сторін) за поданням рішення кафедри та вченої ради інституту (факультету) кандидат може бути позбавлений зменшеного навчального навантаження на 1,0 ставки до закінчення навчального року на який встановлено це навантаження. У такому випадку йому буде встановлена ставка, яка відповідає фактичному навчальному навантаженню по кафедрі.

7. Повторне встановлення зменшеного навчального навантаження одній і тій же особі при виконанні у повному обсязі вимог вказаних у п.4. і п.5.

Повернення до списку