Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» Офіційний сайт

Документи: Співробітникам

1.3. Матеріальна допомога надається працівникам Університету в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів та видатків, в розмірі не більш ніж один посадовий оклад на рік. Тобто, якщо працівникові надається допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу, то в поточному році йому вже не може бути виплачена матеріальна допомога іншого виду.

 ІІ. ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

2.1. Підставою для отримання матеріальної допомоги є конкретна причина, яка призвела до скрутного матеріального становища працівника:

 • значні витрати на лікування у працівника або його неповнолітніх дітей;
 • тяжкої, довготривалої хвороби;
 • проведення складної хірургічної операції;
 • сім’ям, які мають дітей-інвалідів віком до 18 років;
 • для співробітників НУК, що стали на захист цілісності України та отримали травми, каліцтва чи будь-які ушкодження здоров’я в зоні АТО, що потребують лікування, оздоровлення та  подальшої реабілітації;
 • одиноким матерям на лікування дитини у стаціонарі;
 • скрутного матеріального становища, що виникло внаслідок непередбачених обставин (стихійного лиха, крадіжки, пожежі та ін.), при наявності підтверджуючого документа.
 • інші причини (потерпання у випадку стихійного лиха, крадіжки майна і грошових коштів тощо). 

ІІІ. ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ЗА МАТЕРІАЛЬНОЮ ДОПОМОГОЮ

3.1.   При виникненні скрутного матеріального становища працівник звертається з заявою на ім’я Ректора та додає відповідні документи, що підтверджують необхідність надання матеріальної допомоги.

3.2. Відповідно до поданої заяви, Ректор скеровує подання про надання матеріальної допомоги на розгляд комісії…., яка на підставі даного подання видає відповідне розпорядження.

3.3.   Матеріальна допомога на оздоровлення надається педагогічним, науково-педагогічним працівникам Університету у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків один раз на рік при наданні щорічної відпустки в розмірі одного посадового окладу.

Залежно від причин матеріальна допомога надається у межах:

3.4. У випадку тривалої хвороби працівника або його неповнолітніх дітей зі значними витратами на лікування – у розмірі мінімальної заробітної плати;

3.5. У випадках хірургічної операції, лікування онкологічних захворювань, інфарктів, інсультів - у розмірі до одного посадового окладу;

3.6. У випадках, що зумовлені іншими причинами, розмір матеріальної допомоги визначається рішенням комісії до одного посадового окладу.

Допомога на поховання

Матеріальна допомога на поховання виплачується за заявою працівника Університету при наданні довідки про смерть прямих родичів (батька, матері, дружини, чоловіка, дітей), за клопотанням керівника підрозділу, профспілкової організації.

Матеріальна допомога на поховання надається у розмірі:

Для організації похорон померлих:

 - працівника НУК – у розмірі одного посадового окладу (допомога видається членам сім’ї померлого);

- чоловіка (дружини), дітей працівника, батьків працівника – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати.

Матеріальна допомога на поховання надається незалежно від того, чи отримував працівник матеріальну допомогу з інших підстав.

ІV. ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ЗА МАТЕРІАЛЬНОЮ ДОПОМОГОЮ

4.1.До заяви про надання допомоги додаються такі документи:

Для розгляду питання про надання допомоги на вирішення скрутного матеріального становища:

 • довідка про склад сім'ї;
 • довідка про доходи усіх членів сім'ї протягом не менше трьох останніх місяців;

Для розгляду питання про надання допомоги на лікування або реабілітацію:

 • придбання ліків необхідно додати довідку або копію довідки медичного закладу;
 • на компенсацію збитку від пожежі - копію акту пожежної частини про пожежу;
 • у разі смерті члена сім'ї або годувальника - копію довідки про смерть;
 •  для осіб, що стали на захист цілісності України в зоні АТО,
 • довідка, що підтверджує мобілізацію до Збройних сил України, Національній гвардії України та довідка про отримання травми, каліцтва чи будь-якого ушкодження здоров’я в зоні АТО, що потребує  лікування, оздоровлення та  подальшої реабілітації;
 • інші документи, що підтверджують непередбачувану ситуацію.

4.2. Документи, які додаються до заяви повинні  бути датовані роком звернення за матеріальною допомогою.

ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

5.1.Питання надання допомоги розглядається протягом місяця з дня надання повного пакету документів.

Рішення про надання та розмір матеріальної допомоги приймається на засіданні комісії та оформляється у вигляді протоколу. Рішення комісії є правомочним, якщо на засіданні присутні більше половини її членів, і приймається більшістю голосів.

5.2. Засідання комісії проводяться відкрито.

5.3. У ході засідання комісії ведеться протокол.

Рішення про виплату матеріальної допомоги приймає ректор НУК за клопотанням проректора або директора інституту (декана факультету), профспілкової організації про надання допомоги заявникові та візою голови комісії.

 

ВІДМОВА В ПРИЗНАЧЕННІ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

 

6.1. У наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено на підставі:

-  надання заявником неповних або недостовірних даних про склад сім’ї, доходи та інше;

- якщо працездатні члени родини не працюють і не стоять на обліку в центрі зайнятості більше 6 місяців.

6.2.   Відмова працівникові у наданні матеріальної допомоги не позбавляє його права звернутися за матеріальною допомогою у профспілковий комітет. Наявність дисциплінарного стягнення у працівника не є підставою для відмови йому у наданні матеріальної допомоги.

6.3.   Зміни до цього Положення вносяться наказом Ректора з погодженням із профспілковим комітетом первинної профспілкової організації Університету.

Повернення до списку